ABB粉尘防爆电机

上海电机厂家 ABB电机爆电机
指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。
其特点
(1) 外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入,其进入量也不至于形成点燃危险。
(2) 控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。已用于国家粮食储备库的机械化设备上。粉尘防爆电气设备的国家标准为 GBl2476.1—90《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备》。"             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

猜你喜欢的产品